_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"ieatishootipost.sg","urls":{"Home":"http://ieatishootipost.sg","Category":"http://ieatishootipost.sg/category/misc/1-awards/","Archive":"http://ieatishootipost.sg/2018/10/","Post":"http://ieatishootipost.sg/shi-mei-roasted-good-charsiu-up-north/","Page":"http://ieatishootipost.sg/food-directory/","Attachment":"http://ieatishootipost.sg/?attachment_id=74529","Nav_menu_item":"http://ieatishootipost.sg/63424/"}}_ap_ufee
« Back

Category: Young Hawkerpreneurs

KEK Zi Char Burgers: Introducing the Sotong BLurger!

Crabmeat Wanton Mee: Next Gen Hawkers!

KEK (Keng Eng Kee) Pandan Gardens: Zi Char 2.0

To-Ricos Kway Chap: The Next Generation!

Ah Hoe Mee Pok: Teenaged Japanese Mee Pok Girl!

Fatty Cheong ABC Char Siew Rice: The Next Generation!

Coffee Break: Young Female Kopi Sock Barista!

Cheng’s @27: Home-cooked Hainanese Zi Char

Yi Liu Xiang Nasi Lemak – Simple and Satisfying Nasi Lemak for $2.50!

Long Ji Zi Char: Wok Hei Crab Bee Hoon!

Hong Seng Curry Rice: The Future of Hainanese Curry Rice

Wang Yuan Fish Soup: Next Gen Salmon Fish Soup!