_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"ieatishootipost.sg","urls":{"Home":"http://ieatishootipost.sg","Category":"http://ieatishootipost.sg/category/misc/1-awards/","Archive":"http://ieatishootipost.sg/2017/07/","Post":"http://ieatishootipost.sg/tiong-bahru-yong-tau-hu-handmade-fishballs/","Page":"http://ieatishootipost.sg/food-directory/","Attachment":"http://ieatishootipost.sg/?attachment_id=71341","Nav_menu_item":"http://ieatishootipost.sg/63424/"}}_ap_ufee
« Back

Category: Japanese Restaurants

Matsuya Sushi Bar: Sushi Omakase

Hashida Sushi: Balancing Art and Tradition

Hokkaido Izakaya: Yummy Hokkaido Food

Kuroya Sukiyaki: Tomato Sukiyaki

Hoshino Coffee: What’s New on the Menu

Dashi Master Marusaya: Okinawa Agu Pork Shabu Shabu!

Ashino: The Season for Kai

Ushidoki: Ozaki Wagyu Kaiseki

Ashino: Of Sushi and the Shokunin Spirit

Kanda Wadatsumi: Pride Fish of Aomori!

Dashi Master Marusaya: All natural umami!

Kanda Wadatsumi: Sea Squirts, Bering Sea Cockles and Coho Salmon