« Back

Category: 9 Bedok 216 Food Centre

You Zha Kueh: Why You Char Kways come in Pairs?

Rui Xing Kopi: Long Queue…. Long Long Queue